Algemene voorwaarden

Inschrijving

Je kunt je inschrijven door het online inschrijfformulier in te vullen en online te verzenden.

U dient bij inschrijving een kopie van uw Nederlands Paspoort of ID-kaart/ Verblijfsvergunning in te leveren.

U dient bij uw inschrijving gelijk met uw inschrijfformulier de administratiekosten van €150,- over te maken/te betalen,u ontvangt hiervoor binnen 24 uur een factuur.

Na ontvangst van deze aanbetaling reserveert de Bruidsstylingacademie een definitieve plek.

De betaling van de administratiekosten per pin of overschrijving dient binnen 10 werkdagen na het insturen van het inschrijfformulier te zijn voldaan op bankrekeningnummer nl43 INGB 0004976801 ten name van      Face & Art.

Met de ontvangst van het inschrijfformulier komt de overeenkomst met de Bruidsstylingacademie van Face & Art tot stand en zijn de volledige opleidingskosten verschuldigd.

Wanneer de €150,- administratiekosten is bijgeschreven ontvangt u alle aanvullende informatie waarmee de opleiding van start zal gaan.Voor de aanvang van de opleiding dient het werkpakket betaald te zijn, hiervoor ontvangt u vooraf een factuur per mail. Wanneer het pakket niet is betaald mag u wel deelnemen aan de les maar het pakket nog niet in ontvangst nemen.

De Bruidsstylingacademie behoudt zich het recht om inschrijfformulieren als niet ontvangen te beschouwen, indien de voornoemde €150,- (die met uw lesgeld verrekend zijn) niet binnen de termijn van 10 werkdagen is ontvangen.

De Bruidsstylingacademie is gerechtigd opleidingen te annuleren of te wijzigen bij onvoldoende deelname en/of onvoorziene omstandigheden.

Bij inschrijvingen binnen 14 dagen voor aanvang opleiding geldt de bedenktermijn, alleen vervalt deze op het eerste lesmoment en de deelnemer hieraan heeft deelgenomen.

 

Automatische Incasso

Op de eerste betaling na, worden de verschuldigde bedragen d.m.v. automatische incasso maandelijks van uw rekening afgeschreven, zoals voor getekend bij de inschrijving. U dient ervoor te zorgen dat er voldoende saldo op uw rekening aanwezig is. De maandelijkse termijnen lesgeld worden rond de 28e van de desbetreffende maand van uw rekening afgeschreven.

Als het lesgeld wordt gestorneerd, wordt er door de administratie een reminder gestuurd tot betaling. Wordt het lesgeld niet voldaan, dan wordt dit uit handen gegeven aan een debiteurenbeheer en zijn de extra bijkomende kosten voor uw rekening. De Bruidsstylingacademie behoudt zich het recht de toegang tot de lessen en/of deelname aan het examen te weigeren, totdat het verschuldigde bedrag is voldaan. De bovenstaande bedragen worden rond de 28e van de desbetreffende maand van uw rekening afgeschreven.

Het is niet mogelijk om lesgelden contant te voldoen, de termijnen lesgeld gaan via automatische incasso.

Annulering in geval van ziekte

Indien u door ziekte niet kunt deelnemen aan de opleiding dient u dit schriftelijk, vergezeld met een verklaring van de specialist waar u op dat moment onder behandeling bent, in te dienen bij de Bruidsstylingacademie. De verklaring dient te vermelden dat het voor u niet mogelijk is i.v.m. met uw klachten aan de opleiding deel te nemen. In dat geval zal door de directie bekeken worden wanneer u bij een eerstvolgende opleiding de lessen kunt inhalen. Uw betalingsverplichting wordt in dat geval echter niet doorgeschoven. Van uitstel van betaling zal dan dus geen sprake zijn. Annuleringen dienen gericht te zijn aan de directie en verstuurd te worden naar info@bruidsstylingacademie.nl

 

Annulering voor de start van de opleiding

Indien voor de start van de opleiding uw inschrijving wilt annuleren dan dient u dit schriftelijk of per email te doen. Wanneer deze annulering minder dan een maand voor de start van de opleiding geschied zal de Bruidsstylingacademie administratiekosten in rekening brengen van 500,00 euro. Voor opleidingen welke minder dan 1000,00 euro kosten geldt een bedrag van 250,00 euro administratiekosten. Annuleringen dienen gericht te zijn aan de directie en verstuurd te worden naar info@bruidsstylingacademie.nl

Annulering gedurende de opleiding

Indien u tijdens de opleiding uw inschrijving wilt annuleren dan dient u dit schriftelijk of per email te doen. Er geldt dan een maand opzegtermijn. De Bruidsstylingacademie zal tevens administratiekosten in rekening brengen van 500,00 euro. Voor opleidingen welke minder dan 1000,00 euro kosten geldt een bedrag van 250,00 euro administratiekosten. Annuleringen dienen gericht te zijn aan de directie en verstuurd te worden naar info@bruidsstylingacademie.nl.

Wanneer u tijdens de opleiding de gekozen opleiding wilt wijzigen naar een andere opleiding of de opleiding wilt wijzigen door een deel te laten vallen, dient u dit schriftelijk te kenbaar te maken per mail aan de directie naar . Er wordt dan 250,00 euro administratiekosten in rekening gebracht. Omdat de opleiding in een andere vorm of als info@bruidsstylingacademie.nl.een andere opleiding doorloopt wordt er geen maand opzegtermijn gehanteerd.

Schoolvakanties

De schoolvakanties worden gegeven zoals deze door het Ministerie van Onderwijs zijn vastgesteld voor de regio midden Nederland. Wanneer u besluit buiten de vastgestelde schoolvakanties op vakantie te gaan, is dit op uw eigen verantwoordelijkheid. De gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald.


Studiefinanciering en OV-jaarkaart

Voor alle opleidingen aan de Bruidsstylingacademie geldt dat u GEEN recht heeft op studiefinanciering en/of OV-jaarkaart. Aangezien de Bruidsstylingacademie een particuliere opleidingsinstelling is.

 

 


Privacy

Studentgegevens worden niet gedeeld met derden. De Bruidsstylingacademie is gerechtigd om de door de Bruidsstylingacademie gemaakte foto’s van studentenwerk en/of studentenactiviteiten voor diverse doeleinden, zoals onder andere op de website en/of Social Media te gebruiken tenzij expliciet anders aangegeven door de betrokkenen.

Hiervoor word aan het begin van de opleiding toestemming gevraagd via een formulier welke u ondertekend.

In geval van weercode oranje of rood heeft de Bruidsstylingacademie het recht om een lesdag op te schorten. Bij ziekte van een docent zal de Bruidsstylingacademie zo spoedig mogelijk vervanging zoeken en anders ook een lesdag opschorten. Dit betreffen situaties van overmacht en worden ingehaald.


Intellectueel Eigendom

Het lesmateriaal blijft te allen tijde het eigendomsrecht van de Bruidsstylingacademie. Op de verstrekte lesdocumentatie berust het copyright van de Bruidsstylingacademie.